Disclaimer e-Services

1. Bedrijfsgegevens
Belfius Insurance NV, verzekeringsonderneming toegelaten onder codenummer 0037, Karel Rogierplein 11 - 1210 Brussel, RPR Brussel BTW BE 0405.764.064 

U kunt contact opnemen met Belfius Verzekeringen

 • via de post t.a.v. Belfius Verzekeringen, Karel Rogierplein 11 - 1210 Brussel
 • via de contactpagina;
 • of telefonisch op het telefoonnummer 02/286.76.11

De verantwoordelijke uitgever van deze site is Guy Roelandt (Karel Rogierplein 11 - 1210 Brussel).

Belfius Verzekeringen is een verzekeringsonderneming onderworpen aan de controle en het toezicht van de Belgische Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (CBFA) en is als dusdanig. 

Belfius Verzekeringen ingeschreven in het register bijgehouden door de CBFA onder nr. 0037. 

De CBFA is ondermeer belast met het toezicht op de naleving door de verzekeringsondernemingen van de op haar toepasselijke prudentiële reglementering. 

Daarnaast onderzoekt de CBFA ook individuele klachten ingediend door de verzekerden. 

Voor meer informatie over de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen kan u terecht op www.cbfa.be.

2. Diensten aangeboden op deze Website

Deze website bevat zowel informatieve gegevens als een aantal interactieve toepassingen. 

Als interactieve toepassingen van deze website worden beschouwd, die toepassingen aangeboden op of via de website van Belfius Verzekeringen, waarop de bezoeker van deze website bepaalde gegevens kan invullen, en waarbij de bezoeker via de betreffende toepassing, na geautomatiseerde verwerking van deze door de bezoeker ingebrachte gegevens, al dan niet bepaalde resultaten zal meegedeeld krijgen. 

De resultaten die de bezoeker achteraf zouden kunnen worden meegedeeld, worden geautomatiseerd gegenereerd op grond van de door de bezoeker ingevulde gegevens. Belfius Verzekeringen bevindt zich dan ook niet in de mogelijkheid om gegevens op enigerlei wijze te verifiëren. 

De publicaties, informatie en interactieve toepassingen op deze website dienen uitsluitend ter informatie, ongeacht of deze gegevens van Belfius Verzekeringen zelf of van door haar geselecteerde derden afkomstig zijn. Belfius Verzekeringen heeft de uiterste zorg besteed aan de inhoud van de verspreide informatie, gegevens en de resultaten van enige geautomatiseerde verwerking, en werkt deze site op geregelde tijdstippen bij. Wanneer de weergegeven gegevens, of applicaties niet afkomstig zijn van Belfius Verzekeringen zelf, doet zij hiervoor beroep op derden die naar haar oordeel voldoende betrouwbaar zijn. Niettemin geeft Belfius Verzekeringen geen enkele expliciete of impliciete garantie wat de volledigheid, exactheid en actualiteit van deze gegevens, toepassingen en aan de bezoeker meegedeelde resultaten van enige geautomatiseerde verwerking betreft. 

Tot bepaalde diensten aangeboden op deze site krijgt men slechts toegang indien men voorafgaandelijk een persoonlijk paswoord ingeeft. Dit is uitsluitend voorbehouden voor de verzekeringstussenpersonen waarmee Belfius Verzekeringen een overeenkomst heeft afgesloten.

3. Reclame

De huidige website bestaat uit reclame uitgaande van Belfius Verzekeringen, voor diensten en producten van Belfius Verzekeringen. Links en andere al dan niet soortgelijke verwijzingen naar derden kunnen niet beschouwd worden als reclame voor deze derden.

4. Doelgroep en doelstellingen van deze website

Deze website, haar inhoud, de resultaten van geautomatiseerde verwerking, gegevens en informatie die via deze website aan u ter beschikking worden gesteld, zijn uitsluitend bedoeld voor gebruik door natuurlijke personen en rechtspersonen die hun gewone verblijfplaats, respectievelijk maatschappelijke zetel, in België hebben, of reeds een cliëntenrelatie met Belfius Verzekeringen hebben.

De informatie, gegevens of resultaten van geautomatiseerde verwerking kunnen in geen geval een persoonlijk oordeel van de bezoeker vervangen. Zij kunnen geenszins beschouwd worden als een advies zonder meer met betrekking tot de aan- of verkoop van ongeacht welke verzekeringsdiensten- of producten of van ongeacht welk financieel instrument dan ook. 

Voor een aan uw situatie aangepast aanbod en/of voor enig verder advies kan u zich steeds wenden tot uw verzekeringstussenpersoon. 

De informatie, gegevens of resultaten van geautomatiseerde verwerking kunnen evenmin aanzien worden als een juridisch, boekhoudkundig, fiscaal of ander advies en worden bij voorkeur alleen aangewend in combinatie met aangepast en professioneel advies. Noch de informatie, noch de resultaten die aan de klant worden meegedeeld hebben enigszins de bedoeling de klant zonder meer aan te zetten tot het stellen van een bepaalde handeling, of om bepaalde handelingen aan of af te raden. Ook de links naar sites die niet onder controle staan van Belfius Verzekeringen of haar aangestelden, zijn slechts bedoeld als een service naar de cliënt toe, en impliceren geenszins een advies, een vorm van reclame of een waardeoordeel. 

5. Cookies

Wanneer u deze site raadpleegt, zal Belfius Verzekeringen in bepaalde omstandigheden op een geautomatiseerde wijze zogenaamde ‘cookies’ verzenden naar uw computer. Het gaat hier om kleine toepassingen die op uw harde schijf worden weggeschreven. Het gaat hier echter om totaal onschuldige toepassingen die bestemd zijn om uw gebruik van de site te vergemakkelijken. Zo registreert zij onder andere via één van de cookies de taalkeuze die u maakt bij uw eerste bezoek van de site, zodat u bij uw volgend bezoek aan de site automatisch in de door u bij uw eerste bezoek gekozen taal bediend wordt. Zo u niet wenst dat deze cookies zich op uw harde schijf wegschrijven, kan u uw browser (internetverkenner) zodanig instellen dat zij niet tot uw harde schijf worden toegelaten. Belfius Verzekeringen kan in dat geval de normale werking van de sites onder haar controle echter niet garanderen. 

Indien u dat wenst kan u de cookies eveneens na elke raadpleging van de website van uw harde schijf verwijderen.

6. Virussen

Belfius Verzekeringen controleert op regelmatige basis (i) alle gegevens die door haar op deze site geplaatst worden voor hun opname op de site en (ii) alle items op deze site die door de cliënt naar zijn computersysteem gedownload kunnen worden op de aanwezigheid van de op dat ogenblik bekende virussen. 

Ondanks de hoge mate van voorzichtigheid die Belfius Verzekeringen aan de dag legt kan Belfius Verzekeringen, gelet op de snelle evolutie van het internetverkeer, en dus ook op de bijhorende risico’s, echter niet garanderen dat alle informatie op deze site ten allen tijde compleet virusvrij is. 

Gelet op de risico’s verbonden met het gebruik van het internet raadt Belfius Verzekeringen de bezoeker dan ook nadrukkelijk aan om alle gedownloade informatie, zelfs deze die afkomstig is van een door de klant betrouwbaar geachte leverancier, zelf nogmaals te scannen op de aanwezigheid van virussen.

7. Aansprakelijkheid

Belfius Verzekeringen kan, behalve in geval van haar eigen opzet of zware fout of die van haar aangestelden, niet aansprakelijk gesteld worden voor:

 • enige technische moeilijkheden die de bezoeker van deze website zou kunnen hebben, wat er ook de oorzaak van is, zoals onder meer doch niet uitsluitend bugs, virussen, onvoldoende capaciteit, de eigen hardware van de bezoeker, software, browser, computersystemen en hun extensies, ongeacht hun aard, en de erop geïnstalleerde niet van Belfius Verzekeringen afkomstige software die hun toegang verleent tot het internet en deze website. Het aanpassen, installeren, onderhouden, de werking en het updaten van de hierboven bedoelde eigen soft- en hardware van de bezoeker, evenals zijn computersystemen en hun extensies, blijven de eigen verantwoordelijkheid van de bezoeker van deze website.
 • enige schade te wijten aan overmacht, feiten of derden waarover zij geen rechtstreekse controle heeft. Bijvoorbeeld links die van op andere, niet onder rechtstreekse controle van Belfius Verzekeringen en/of haar aangestelden ressorterende websites, toegang verschaffen tot de website van Belfius Verzekeringen, of tot een website die er ogenschijnlijk uitziet als een website van Belfius Verzekeringen.
 • enige schade te wijten aan het verlaten van deze website of ontstaan na het verlaten van deze website, zelfs als deze website verlaten zou worden via een op deze website geplaatste link.
 • rechtstreekse of onrechtstreekse schade, veroorzaakt door enige informatie, gegevens en resultaten van geautomatiseerde verwerking die op of via deze site aan de bezoeker meegedeeld zouden worden, en/of enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade die de bezoeker of derden zouden kunnen oplopen door bepaalde conclusies te trekken uit, of handelingen te stellen naar aanleiding van, de op of via de site meegedeelde informatie, gegevens en resultaten van geautomatiseerde verwerking.
 • schade voortvloeiend uit fouten, ongeacht hun oorzaak, die zouden plaatsvinden tijdens de geautomatiseerde verwerking van de gegevens die door de bezoeker in de interactieve toepassingen ingebracht worden, voor zover Belfius Verzekeringen deze interactieve toepassingen niet zelf ontwikkeld heeft, en dit duidelijk aangeeft door de opname van een logo of ander aanduiding.
 • de onrechtmatige toegang van een derde tot, of de onrechtmatige wijziging door een derde van de computersystemen, programmatuur en programmeercode, software, van Belfius Verzekeringen of de bezoeker, en de rechtstreekse of onrechtstreekse schade die daaruit voortvloeit.
 • de onvolledigheid, onjuistheid, of niet-actualiteit van de gegevens ingebracht door de bezoeker wanneer hij gebruik maakt van de interactieve toepassingen.
 • websites, en praktijken van websites die niet door Belfius Verzekeringen uitgebaat worden.

8. Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van de website www.Belfius-verzekeringen.be/vrijwilligerswerk, de informatie en de interactieve toepassingen die erop worden aangeboden, de programma’s, de applicaties, de merken, en de logo’s zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten van Belfius Verzekeringen, haar aangestelden of toeleveranciers. De bezoeker van deze website dient deze intellectuele eigendomsrechten te allen tijde te respecteren en hij/zij zal zich onthouden van elke inbreuk hierop. 

Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Belfius Verzekeringen, mag geen enkele link gelegd worden vanaf enige andere website naar de website en/of webpagina’s van Belfius Verzekeringen. 

Dit verbod is van toepassing voor elke vorm of techniek van verbinding waarbij de naam, het adres of enig ander element toebehorend aan Belfius Verzekeringen, opgenomen of getoond wordt op een andere website, of waardoor internetbezoekers vanaf deze andere website doorverbonden worden naar de website van Belfius Verzekeringen.

9. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

De gegevens die door de bezoeker worden ingebracht/geregistreerd op de website kunnen eventueel verwerkt worden in de geautomatiseerde bestanden van Belfius Verzekeringen of van verwerkers die zij daarvoor aangesteld heeft. Buiten deze gevallen zal Belfius Verzekeringen geen gegevens overmaken aan derden. 

In voorkomend geval zal de verwerking plaatsvinden voor de specifieke doeleinden eigen aan de verzekeringssector, inbegrepen het centraal cliëntenbeheer. 

Ze kunnen, behoudens verzet van de bezoeker, gebruikt worden voor commerciële en communicatiedoeleinden door Belfius Verzekeringen. 

Belfius Verzekeringen neemt gepaste technische en organisatorische maatregelen voor de bescherming van de persoonsgegevens tegen toevallige of ongeoorloofde vernietiging, diefstal, verlies, wijziging, en enige andere ongeoorloofde toegang of verwerking. 

In bepaalde gevallen kan Belfius Verzekeringen het gebruik van de website monitoren met het oog op een analyse en verbetering van het aanbod op de website. In geen geval worden hierbij persoonsgegevens van de bezoekers geregistreerd.

10. Rechtskeuze en bevoegdheid

De op deze website verstrekte dienst- en productinformatie alsmede de publicatie ervan wordt beheerst door het Belgische recht. 

Alleen de Hoven en Rechtbanken van Brussel zijn bevoegd om enig geschil met betrekking tot deze website, de informatie op deze website, de eraan gelinkte internetwebsites en internetpagina’s, alsmede het gebruik ervan door de bezoeker, te beslechten. 

Geen enkele doctrine inzake de keuze van toepasselijk recht en rechterlijke bevoegdheid kan ertoe leiden dat het in dit artikel toepasselijk verklaarde recht of de bevoegd verklaarde Hoven en Rechtbanken niet van toepassing, respectievelijk niet bevoegd zouden zijn.

11. Statistieken

Deze website maakt gebruik van IBM Unica Netinsight. IBM Unica Netinsight maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren. Op basis van deze meetgegevens kunnen we de site optimaliseren en gebruiksvriendelijker maken.